بعد از نابودي بتکده دراويش بروجرد و بررسي فعاليت هاي فرقه سياسي نور علي تابنده